*રૂ.૨૦ માં ૧૪૦ ગ્રામ સોયા સ્ટીક શરૂ થયેક છે. દરેક ડિસ્ટ્રીબ્ચુટર્સ ભાઈઓ ને ખાસ જણાવવાનું કે આપનો ઓર્ડર ગાડી ભરવાના આગળ ના દિવસે સાંજે ૪ વાગ્યા સુધીમાં આપવાનો રેહશે. સાંજે ૪ વાગ્યા પછી ઓર્ડર આવશે તો પ્રોસેસ થશે નહિ જેની ખાસ નોધ લેવી.

User Login

Forgot Password ?